Condicions Generals de Contractació

 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre MONDOFINO, S.L. (En endavant, MONDOFINO i/o la Companyia) i Vè. (En endavant, el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga online www.gourmetlavanguardia.com

 2. Exclusions

  Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors de 18 anys.

  Els productes oferts per MONDOFINO a través de la botiga online de la Companyia no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.

  Així mateix, la botiga online no està destinada a usuaris residents fora d'Espanya (Península i Balears).

 3. Acceptació i prova d'acceptació

  L'adquisició dels productes estarà condicionada al fet que els usuaris es registrin com a clients de Gourmet La Vanguardia.

  Un cop registrat el Client, podrà comprar a la botiga i donar-se d'alta al Club de Vins integrat a la botiga Gourmet. Per subscriure's haurà d'apuntar-se i seleccionar el nombre de caixes que vol rebre cada mes de la selección de vins vigent. A continuació, ha d'emplenar el formulari d'alta subministrat i enviar-lo a Gourmet La Vanguardia, la qual cosa suposa la lectura i expressa acceptació total de les presents Condicions Generals amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que puguin produir-se en les clàusules de les Condicions Generals amb posterioritat.

  Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client de MONDOFINO que es descriu en aquestes Condicions Generals. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per MONDOFINO haurà de ser objecte d'una nova contractació.

  MONDOFINO li informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.

  En cas que l'usuari cometés un error en enviar les dades podrà modificar les mateixes a través del servei d'Atenció al Client mitjançant l'adreça electrònica clientes@gourmetlavanguardia.com o al telèfon d'Atenció al Client 935 500 105. Si la dada modificada es refereix a l'adreça postal on el client ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, sempre que el producte no hagi estat enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari el Client haurà d'esperar que el lliurament es faci efectiu i iniciar posteriorment els tràmits de devolució oportuns.

 4. Preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment
  1. Preus

   Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

   Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

   MONDOFINO es reserva el dret d'efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

   MONDOFINO garanteix l'enviament en els terminis indicats de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que siguin rebudes a les nostres oficines abans de les 10:00 hores, una vegada és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabtes, diumenges i festius es consideraran rebudes el primer dia laborable posterior al mateix.

   Despeses d'enviament

   S'aplicarà un recàrrec en cada comanda inferior a 99€, en concepte de contribució a les despeses de lliurament i gestió de cobrament, amb independència del nombre de paquets.

   • Península: COST DE TRANSPORT: 5,90€. TERMINI DE LLIURAMENT: 48/72 hores.
   • Illes Balears: COST DE TRANSPORT: 5,90€. TERMINI DE LLIURAMENT: 48/72 dies.

   En el cas del Club de Vins queden exclosos sigui quin sigui l'import final de la comanda.

  2. Forma de pagament

   Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents, a saber:

   Per mitjà de targeta bancària.

   • Visa
   • MasterCard

   En el cas de clients del Club de Vins, es realitzarà un càrrec automàtic en la seva targeta, al moment en què processi la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur de MONDOFINO, qui garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme a l'establert a la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.

  3. Lliurament

   Els lliuraments s'envien a l'adreça que el Client indica. Els enviaments es realitzaran el dia següent de la compra i el Client els rebrà en un termini de 48-72 hores.

   En el cas dels enviaments mensuals del Club de Vins l'enviament es realitzarà durant la segona setmana de cada mes aproximadament, a excepció dels nous subscriptors, que rebran la seva primera compra en un termini de 48-72 hores.

   Si el producte no es troba disponible, MONDOFINO procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, incloses les despeses d'enviament, d'acord a la forma de pagament utilitzada en la compra.

   MONDOFINO no lliurarà mai productes a apartats de correus, domicilis mòbils, caravanes en trànsit ni a llocs públics.

   Si el producte arribés en mal estat per causa del transport, el Client haurà d'indicar-ho a l'albarà del transportista i enviar un correu electrònic dins de les 24 hores següents a la recepció al nostre servei d'Atenció al Client mitjançant l'adreça electrònica clientes@gourmetlavanguardia.com o al telèfon d'Atenció al Client 935 500 105, per efectuar la reclamació.

   Igualment, si el client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb MONDOFINO a través dels mitjans indicats en el paràgraf anterior.

  4. Desistiment

   MONDOFINO garanteix al Client la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari haurà d'esperar a rebre la comanda per tramitar la seva devolució.

   El Client disposarà d'un termini de set dies hàbils des de la formalització de la compra per resoldre el contracte.

   El Client comunicarà a MONDOFINO dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte.

   La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa per MONDOFINO, corrent MONDOFINO amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a MONDOFINO sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

   Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de MONDOFINO, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer en el seu embalatge i estat original, sense cap càrrec addicional per al Client.

   Si un producte hagués arribat al Client trencat, danyat o en males condicions, MONDOFINO es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

   Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: clientes@gourmetlavanguardia.com

 5. Idioma

  L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre MONDOFINO i el Client és el castellà, així com el català per vendes realitzades a Catalunya.

 6. Responsabilitats MONDOFINO

  MONDOFINO garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web.

  Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.

  L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels Serveis adquirits pel client.

 7. Responsabilitats del Client

  El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

  El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l'emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a MONDOFINO producte de la incorrecció dels mateixos.

  L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de MONDOFINO sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

  Per la naturalesa de la pàgina, per ser client serà imprescindible tenir plena capacitat legal d'obrar, ser major d'edat i no tenir restricció alguna per a la compra de begudes alcohòliques, així com tenir coneixement que la llei prohibeix la venda d'alcohol als menors.

  Vostè, en la seva condició de client, garanteix que tota la informació facilitada és veraç, actual i que disposa de capacitat suficient per entendre l'abast de les presents condicions. A títol merament enunciatiu, no exhaustiu, el client es compromet a:

  • No publicar als seus webs, blogs, perfils de xarxes socials, tweets, o qualsevol altre suport, comentaris o imatges que puguin ofendre o danyar a la web GOURMET LA VANGUARDIA o a la seva imatge, ni a la dels seus productes, o incitar a danyar o ofendre a tercers.
  • No introduir ni usar als seus webs, blogs, perfils de xarxes socials, tweets o qualsevol un altre suporti la imatge de GOURMET LA VANGUARDIA per emmagatzemar o difondre virus informàtics o programes espia, així com materials dels quals no sigui el titular dels drets de propietat intel·lectual.
  • No suplantar la identitat de tercers.
  • Custodiar degudament el seu usuari i contrasenya de manera que no puguin ser coneguts per tercers sense la seva expressa autorització.
  • Acreditar l'exactitud i veracitat de la informació facilitada en la navegació o en la comanda

 8. Protecció de Dades Personals
  1. MONDOFINO I LA VANGUARDIA EDICIONES SL adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, així com per garantir la seva disponibilitat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.
  2. L'usuari podrà proporcionar a MONDOFINO I LA VANGUARDIA EDICIONES SL les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades).
  3. Preguem llegeixi atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privacitat, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.
 9. Propietat industrial i intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina web de MONDOFINO corresponen en exclusiva a MONDOFINO, LA VANGUARDIA EDICIONES SL o a tercers que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web, segons correspongui. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de MONDOFINO, LA VANGUARDIA EDICIONES SL o del titular dels mateixos, segons sigui el cas, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

  Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. MONDOFINO i LA VANGUARDIA EDICIONES SL no seran responsables en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.

 10. Jurisdicció i Llei aplicable

  En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

  Tot això sense perjudici de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

  En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Gourmet La Vanguardia és una botiga online especialitzada en productes gourmet i seleccions de vins i cava. Fa més de 10 anys que som referent en el sector amb un objectiu clar: que les persones puguin comprar online els millors productes gourmet de proximitat.

Contacte

935 500 105
Emilio Alcalá Galiano, 26A 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
clientes@gourmetlavanguardia.com