AVÍS LEGAL - Condicions d'ús

 1. 1) Dades Identificatives del Titular del Web:
  La Vanguardia Ediciones, SLU
  Avinguda Diagonal 477, Planta 9, E-08036, Barcelona, Espanya
  Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.171, Foli 109, Full 167.150
  NIF: B-61475257
  Telèfon: 93 481 25 00
 2. 2) Gourmet:
  1. GOURMET LA VANGUARDIA és una iniciativa que sorgeix amb la vocació d'oferir als seus clients ofertes exclusives de béns i serveis gourmet, i promocions de vins.
  2. Per adquirir la condició de client del CLUB DE VNS, l'usuari haurà de seguir els passos descrits en el present portal i acceptar tant les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat, com les Condicions Generals de Contractació.
  3. GOURMET LA VANGUARDIA sorgeix de la col·laboració entre LA VANGUARDIA i MONDOFINO, S.L., sent les dues companyies responsables de la base de dades dels usuaris que se subscriguin al club.
  4. MONDOFINO, S.L. és la companyia encarregada de gestionar i explotar de manera exclusiva el present portal GOURMET LA VANGUARDIA, titularitat de LA VANGUARDIA.
 3. 3) Condicions Generals de Soci/Usuari:
  1. Únicament podrà adquirir la condició de client la persona major d'edat, amb plena capacitat d'obrar, que compleixi els requisits de les presents Condicions d'Ús i Política de Privacitat, que ha de conèixer i acceptar juntament amb les condicions generals de contractació. Les esmentades condicions tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació així com les relacions comercials que sorgeixin entre GOURMET LA VANGUARDIA i els clients.
  2. Adquirir la condició de client, la navegació pel present portal i / o la utilització dels serveis inclosos al web GOURMET LA VANGUARDIA implica la lectura i acceptació sense reserves de les presents condicions.
  3. GOURMET LA VANGUARDIA podrà en tot moment, modificar les presents Condicions d'Ús i Política de Privacitat, així com les Condicions Generals de Contractació i/o les Condicions Particulars, entenent-se per aquestes últimes les condicions econòmiques de cada oferta en concret que ofereixi GOURMET LA VANGUARDIA, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al web per tal que puguin ser conegudes pels clients, sempre abans de l'adquisició de qualsevol dels béns oferts al web.
  4. Aquestes condicions s'aplicaran tant a l'activitat informativa que s'efectuï a través del portal com a l'adquisició de productes i/o la prestació dels serveis oferts en el mateix. Les mateixes regiran en tot moment, tant la simple navegació per la web, com l'adquisició de productes oferts, si bé aquestes últimes activitats a més, s'han de sotmetre a les condicions generals de contractació.
 4. 4) Obligacions del Client / Usuari:
  1. Per la naturalesa de la pàgina, per ser client serà imprescindible tenir plena capacitat legal d'obrar, ser major d'edat i no tenir cap restricció per a la compra de begudes alcohòliques, així com tenir coneixement que la llei prohibeix la venda d'alcohol a els menors.
  2. Vostè, en la seva condició de client, garanteix que tota la informació facilitada és veraç, actual i que disposa de capacitat suficient per entendre l'abast de les presents condicions. A títol merament enunciatiu, no exhaustiu, el client es compromet a:
   • No publicar als seus webs, blocs, perfils de xarxes socials, tweets, o qualsevol altre suport, comentaris o imatges que puguin ofendre o fer mal al web GOURMET LA VANGUARDIA o a la seva imatge, ni a la dels seus productes, o incitar a danyar o ofendre a tercers.
   • No introduir ni utilitzar en els seus webs, blocs, perfils de xarxes socials, tweets o qualsevol altre suport la imatge de GOURMET LA VANGUARDIA per emmagatzemar o difondre virus informàtics o programes espia, així com materials dels quals no sigui el titular dels drets de propietat intel·lectual.
   • No suplantar la identitat de tercers.
   • Custodiar degudament el seu usuari i contrasenya de manera que no puguin ser coneguts per tercers sense la seva expressa autorització.
   • Acreditar l'exactitud i veracitat de la informació facilitada en la navegació o en la comanda.
 5. 5) Accés al Lloc Web i Contrasenyes:
  Les dades dels usuaris/clients obtinguts a través del registre del present lloc web, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'usuari/client es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'usuari/client haurà de notificar a GOURMET LA VANGUARDIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

  GOURMET LA VANGUARDIA no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables al club, ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a GOURMET LA VANGUARDIA.
 6. 6) Propietat Intel·lectual i Industrial:

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre contingut susceptible de protecció, continguts a la pàgina web, corresponen a MONDOFINO, LA VANGUARDIA o a tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web, segons correspongui. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de MONDOFINO, LA VANGUARDIA o del titular dels mateixos, segons sigui el cas, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

  De la mateixa manera, la informació a la qual el Client pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. Ni MONDOFINO ni LA VANGUARDIA seran responsables, en cap cas i sota cap concepte, de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre un usuari.
 7. 7) Responsabilitat de GOURMET LA VANGUARDIA:
  GOURMET LA VANGUARDIA únicament respondrà dels danys que el client/ usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del present web, quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de GOURMET LA VANGUARDIA. El client reconeix i accepta que la utilització del web, així com l'adquisició dels productes que s'hi ofereixen es realitza sota la seva total responsabilitat, d'acord amb el que estableix les Condicions Generals de Contractació.

  S'entén doncs que l'ús imprudent, inadequat o amb fins il·lícits del web, serà sota l'estricta i única responsabilitat del client. GOURMETLA VANGUARDIA es reserva el dret de reclamar qualsevol perjudici que presumeixi l'empara de la legislació vigent.

  El client s'obliga al compliment de les presents Condicions d'Ús i Política de Privacitat, així com amb les Condicions Generals de Contractació, així com complir aquells especials advertiments o instruccions d'ús continguts en els mateixos o en el web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de GOURMET LA VANGUARDIA, els seus proveïdors, o en general de qualsevol tercer. Per cursar qualsevol comanda, el client ha de ser resident del territori espanyol peninsular o de les Illes Balears. No es realitzaran enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.

  MONDOFINO S.L. serà l'únic responsable de les transaccions que realitzin els clients, entenent-se per transacció, la compra, gestió de comanda i dels cobraments, devolucions i distribució del producte, atenció al client, resolució d'incidències, quedant LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L. exempta de qualsevol tipus de responsabilitat.
 8. 8) Comunicacions:
  A l'efecte de les presents Condicions, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre GOURMET LA VANGUARDIA i el client, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client, mitjançant correu electrònic a clientes@gourmetlavanguardia.com, al nostre telèfon d'Atenció al Client, trucant al 935 500 105 o bé mitjançant comunicació escrita fefaent dirigida a:

  GOURMET LA VANGUARDIA
  Departament d'Atenció al Client
  Passeig de Gràcia 91
  08008 Barcelona

  Les comunicacions de GOURMET LA VANGUARDIA al client es realitzaran a les dades de contacte aportades per aquest al registrar-se al lloc web. El client accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del web, i/o l'adquisició de productes o serveis, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid i suficient per a la remissió d'aquestes comunicacions.
 9. 9) Legislació aplicable i Fur:

  Aquesta pàgina web i les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.
  Per a la resolució de conflictes, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili legalment aplicable, d'acord amb els establerts en les Condicions Generals de Contractació.

Gourmet La Vanguardia és una botiga online especialitzada en productes gourmet i seleccions de vins i cava. Fa més de 10 anys que som referent en el sector amb un objectiu clar: que les persones puguin comprar online els millors productes gourmet de proximitat.

Contacte

935 500 105
Emilio Alcalá Galiano, 26A 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
clientes@gourmetlavanguardia.com